O nás

Naše poslanie

Poslaním Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska je presadzovanie a podpora hospicovej a paliatívnej starostlivosti, ktorá vychádza z úcty k človeku, združuje organizácie, ktoré poskytujú lôžkovú a mobilnú hospicovú starostlivosť v SR a tiež fyzické osoby. Asociácia HaPS vznikla 26.10.2000, ktorá presadila uzákonenie lôžkovej a mobilnej hospicovej starostlivosti.

Chorému je zabezpečené, že nebude trpieť neznesiteľnou bolesťou a bude rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť.  Chceme dosiahnuť čo najlepšiu kvalitu života zomierajúcich. Nesnažíme sa ani o oddialenie ani urýchlenie smrti, zomieranie je prirodzený proces ako posledné štádium ľudského života.

Paliatívna starostlivosť predstavuje osobitný druh zdravotnej starostlivosti, ktorá sa poskytuje vo forme ambulantnej alebo ústavnej starostlivosti chorému s chroni ckou , nevyliečiteľnou  a zároveň pokročilou a aktívne progredujúcou chorobou, s časovo obmedzeným prežívaním.

Hospicová starostlivosť je integrovaná forma zdravotnej, sociálnej, duchovnej a psychologickej pomoci, poskytovaná zomierajúcim všetkých indikačných, diagnostických a vekových skupín a ich príbuzným. Využíva spôsoby paliatívnej starostlivosti  a liečby.  Typická je pre ňu multidisciplinárna spolupráca viacerých odborníkov.